Μαρίνα Τριζονίων

Trizonia Marina

Μαρίνα Τριζονίων - Trizonia Marina

Η Μαρίνα λειτουργεί υπό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος
Για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22660 31071 και 6979 6777 11 (Πρόεδρος, Ζέτος Παναγιώτης) καθώς και στο mail: [email protected]
Πληροφορίες Μαρίνας, εισπράξεις τελών 697 292 1859 (Θάνος)


The Marina is operated by the Municipal Port Fund of Dorida
For any enquires please contact by phone: 22660 31071 and 6979 6777 11 (president, Zetos Panos) and by email: [email protected]
Marina info, fees collection 697 292 1859 (Thanos)

Τριζόνια Μαρίνα © Greek Waters Pilot

Υπολογισμός Ημερήσιου Κόστους Ελλιμενισμού

Daily Berthing Cost Calculator

Μαρίνα Τριζονίων - Trizonia Marina
Για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου της Μαρίνας παρακαλούμε: For the best use of the Marina space, please:

Τέλη προσόρμισης - Mooring fees

Τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά - The mooring fees are zero

Τέλη πρυμνοδέτησης - Berthing fees

Ετήσιο κόστος - Yearly cost

Τύπος - Type Μήκος (μ) - Length (m) Τιμή (ανά μέτρο συνολικού μήκους) - Price (per meter of total length)
Μικρά σκάφη (του ν.4256/2014)
Small vessels (Law 4256/2014)
0 - 7 30 €
Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (του ν.4256/2014)
Professional tourist vessels (Law 4256/2014)
ανεξαρτήτως μήκους
regardless of length
30 €
Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (του ν.4256/2014)
Professional yachts (Law 4256/2014)
7,01 μ. και άνω
7.01 m. and above
73 €
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014)
Private yachts (Law 4256/2014)
7,01 - 10 μ.
7.01 - 10 m.
150 €
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014)
Private yachts (Law 4256/2014)
10,01 - 15 μ
10.01 - 15 m.
170 €
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014)
Private yachts (Law 4256/2014)
15,01 και άνω
15.01 and above
200 €
Παραδοσιακά πλοία (του ν.4256/2014)
Traditional ships (Law 4256/2014)
ανεξαρτήτως μήκους
regardless of length
30 €
Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
All fees stated above do not include VAT (24%) or other legal charges

Σκάφη τύπου Catamaran (με δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους πλωτήρες) επιβαρύνονται κατά 100% επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων και σε αντιστοιχία με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Catamaran yachts are charged 100% more of the above prices corresponding to the category to which they belong.

Ημερήσιο κόστος - Daily cost

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ως “ημερήσιο“ νοείται το από 00.01 του μεσονυκτίου μέχρι και 24.00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ως ολόκληρο εικοσιτετράωρο. Εφόσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/σκαφών της παρούσας διαρκεί έξι (6) ώρες κατ’ ανώτατο όριο και το χρονικό αυτό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια δύο εικοσιτετράωρων, τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση ,δικαιώματα υπολογίζονται μόνον για μία (1) ημέρα».

The daily berthing cost with mooring, is calculated from the prices of the above tables multiplied by the length of the ship and divided by the yealy number of days 365. The result is rounded to the nearest two decimal places. The “daily“ starts at 00.01 midnight until 24.00. Part of a day is charged as a full day. If the berthing lasts up to six (6) hours covering two days only one day is charged.

Τέλη παραβολής (πλαγιοδέτησης) - Side berthing fees

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

The side berthing fees for professional yachts, private yachts, small vessels, professional tourist and traditional vessels are calculated from an additional 25% of the respective berthing fee with mooring.

Ειδικά τέλη ελλιμενισμού - Special mooring fees

Πλοία/σκάφη, βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου (πιστοποιημένης από τη Λιμενική Αρχή) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως

Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

Vessels, which are in a state of standstill due to damage, inspection, seizure, detention etc., for more than a year, have to apply for special mooring fees as follows:

These special mooring fees should be paid once yearly until the 1st of March of the current year.

Εκπτώσεις επί των τελών ελλιμενισμού - Special discounts

Τα τέλη ελλιμενισμού που εισπράττουν τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία καθορίζονται από την αριθμ. 8122.1/29/2014/16-07-2014 (ΦΕΚ 2032Β) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3113.11/48682/21/6-7-2021 (ΦΕΚ 3013Β).

Μαρίνα Τριζονίων - Trizonia Marina